Menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Drexiss s.r.o.

 

 1.  Úvodní ustanovení
  1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Drexiss s.r.o., se sídlem Ke Škole 391, 289 37 Loučeň, IČO: 055 22 536 DIČ: CZ 055 22 536, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265084 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
    
  2. Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce na internetové adrese: http://www.drexiss.cz
    
  3. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupní smlouva je uzavírána a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
   Znění Obchodních podmínek je účinné k datu 1. 5. 2020. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit, přičemž těmito změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá během účinnosti předchozích verzí Obchodních podmínek.
 2.  ​Definice
  1. Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky Prodávajícího, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím internetového prodávajícího.
    
  2. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Drexiss s.r.o., se sídlem Ke Škole 391, 289 37 Loučeň, IČ: 055 22 536 DIČ: CZ 055 22 536, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265084
    
  3. Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, jež s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu.
  4. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného v internetovém obchodě Prodávajícího, popř. zboží vyrobené Prodávajícím na míru pro Kupujícího.
    
  5. Internetovým obchodem se rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný na internetové adrese http://www.drexiss.cz
    
  6. Kupujícím – spotřebitelem či pouze spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem, Prodávajícím, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
    
  7. Kupujícím – podnikatelem se rozumí kupující, který nakupuje výrobky či využívá služby za účelem svého podnikání v souladu s ustanovením § 420 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
    
  8. Objednávkovým formulářem se rozumí online formulář v internetovém obchodě Prodávajícího umožňující Kupujícímu odeslat závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícímu.
    
  9. Objednávkou se rozumí závazný návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě Prodávajícího.
    
  10. Přepravcem se rozumí třetí osoba, která za účelem dodání zboží Kupujícímu přebírá zboží do přepravy od Prodávajícího. Seznam přepravců je uveden na internetové adrese internetového obchodu Prodávajícího.
    
  11. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  12. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Prezentace zboží v internetovém obchodě Prodávajícího obsahuje informace o zboží včetně ceny zboží uvedené včetně daně z přidané hodnoty a všech případných souvisejících poplatků. Uvedené ceny zůstávají v platnosti po dobu zobrazení v internetovém obchodě Prodávajícího.
    
  2. Internetové stránky internetového obchodu Prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené informace platí pouze pro doručování v rámci České republiky a Slovenské republiky.   
    
  3. Objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě Prodávajícího je  závazným přijetím návrhu na uzavření Kupní smlouvy, která tedy vzniká okamžikem potvrzení objednávky Kupujícím, včetně odsouhlasení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu obdržení objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.
    
  4. Objednávkový formulář v internetovém obchodě prodávajícího obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady, požadovaném způsobu doručení a nákladech spojených s dodáním zboží.
    
  5. Před odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které Kupující v objednávce zadal, a tím i hledat a opravovat chyby, které mohly vzniknout při zadávání dat a údajů do objednávky.
    
  6. Kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“ v objednávkovém formuláři.
    
  7. Kupující vyslovuje souhlas s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady na tyto prostředky si Kupující a Prodávající nese každý sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.
    
  8. Informace o Kupní smlouvě a Kupní smlouva samotná jsou Prodávajícím řádně archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy a nejsou zpřístupněny třetím stranám.
    
 4. Uzavření kupní smlouvy s kupujícím – podnikatelem
  1. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem se nepoužijí příslušná ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle ustanovení § 1810 a násl. Občanského zákoníku (Díl 4 – Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem).
    
  2. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se výslovně vylučuje použití ustanovení § 1924 Občanského zákoníku.
    
  3. Kupující – podnikatel není oprávněn odstoupit bez udání důvodu od Kupní smlouvy ve smyslu čl. 5. těchto Obchodních podmínek.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, popř. převzetí poslední dodávky zboží, je-li jejím obsahem koupě více druhů zboží nebo pokud se zboží skládá z více částí.
    
  2. Projev vůle Kupujícího odstoupit od smlouvy musí být vůči Prodávajícímu učiněn, resp. odeslán do 14 dnů od převzetí zboží dle podmínek uvedených v čl. 5.1. těchto Obchodních podmínek.
    
  3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu a který tvoří přílohu e-mailu potvrzujícího odeslání objednávky.
    
  4. Odstoupení od kupní smlouvy může být Prodávajícímu zasláno Kupujícím na adresu provozovny Prodávajícího, popř. na e-mailovou adresu Prodávajícího drexiss@drexiss.cz
    
  5. Pokud odstoupí Kupující ve výše uvedené lhůtě od Kupní smlouvy, bude mu Prodávajícím vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu, přičemž osobní odběr není považován za takovýto způsob dodání zboží. V souladu s ustanovením § 1820, odst. 1, písm. g) ve spojení s ustanovením § 1832 odst. 3 Občanského zákoníku nese spotřebitel (Kupující) náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.
    
  6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1. a násl. těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit, resp. odeslat zboží Prodávajícímu do 14 dnů ode dne učinění projevu vůle odstoupit od Kupní smlouvy.
    
  7. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího v rámci plnění dle Kupní smlouvy do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem jakým jej od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak, avšak vždy tak, aby Kupujícímu nevznikly s přijetím peněžních prostředků žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu do té doby, dokud mu nebude zboží Kupujícím navráceno, popř. Kupující neprokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
    
  8. Pokud obdržel Kupující od Prodávajícího k zakoupenému zboží dárek, pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím, pak darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen Prodávajícímu společně se zakoupeným zbožím vrátit i tento dárek.
    
  9. Prodávající je oprávněn provést jednostranný zápočet nároku na úhradu škody, jež vznikla na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny za zboží.
    
  10. Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy též v případě, kdy Kupující již dříve učinil více než jednu objednávku na dobírku, kterou si nepřevzal a neuhradil.
    
  11. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:
   1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tedy od Kupní smlouvy na zboží vyrobené na míru pro Kupujícího dle Článku 8. těchto Obchodních podmínek.
   2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   3. v dalších důvodech předvídaných ustanovením § 1837 Občanského zákoníku.​
     
 6.  Platební podmínky
  1. Cenu za objednané zboží hradí Kupující Prodávajícímu dle jeho výběru jednou z následujících možností:
   1. platbou v hotovosti při osobním převzetí zboží na výdejně Prodávajícího,
   2. v hotovosti dobírkou vybranému Přepravci či na výdejně Přepravce,
   3. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího,
   4. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
   5. bezhotovostně on-line rychlou platbou prostřednictvím platební brány GoPay
     
  2. Při platbě v hotovosti či v hotovosti dobírkou nastává splatnost kupní ceny v okamžiku převzetí zboží.
    
  3. V případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření Kupní smlouvy.
    
  4. Při platbě prostřednictvím platební brány GoPay nastává splatnost kupní ceny po odeslání objednávky Kupujícím, kdy je Kupující přesměrován na portál platební brány GoPay k uskutečnění platby.
    
  5. Prodávající nepožaduje po Kupujícím zálohu ani žádnou obdobnou platbu. Toto ustanovení se nepoužije u zboží vyrobeného na míru dle čl. 8 těchto Obchodních podmínek.
    
  6. Prodávající vystaví v souladu s příslušnými právními předpisy Kupujícímu daňový doklad k přijatým platbám prováděných na základě Kupní smlouvy, který mu zašle na e-mailovou adresu vyplněnou Kupujícím v objednávkovém formuláři.
    
  7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
    
  8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., zákon o evidenci tržeb, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
    
  9. V případě, že Kupující již dříve učinil u Prodávajícího minimálně jednu objednávku, kterou si však nepřevzal a neuhradil, má Prodávající právo požadovat u nové objednávky úhradu kupní ceny včetně nákladů na dopravu a zabalení před odesláním zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. V takovém případě vyzve Prodávající Kupujícího ke změně způsobu platby prostřednictvím emailu odeslaného Kupujícímu na jím v objednávce uvedenou emailovou adresu. V případě, že Kupující tuto změnu platby odmítne, bude se na objednávku hledět, jako by nebyla učiněna, a tedy nedojde k uzavření Kupní smlouvy, resp. je Prodávající oprávněn od takové kupní smlouvy odstoupit.
    
  10. V případě, že si Kupující doručovanou objednávku nepřevzal, aniž by se jednalo o případ, kdy Kupující od Kupní smlouvy v případech, kdy to zákon nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky umožňují, odstoupil, má Prodávající právo v případě opětovného doručování požadovat úhradu kupní ceny včetně nákladů na nepodařený pokus o dopravu i novou dopravu a zabalení již před odesláním zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. V takovém případě vyzve Prodávající Kupujícího ke změně způsobu platby prostřednictvím emailu odeslaného Kupujícímu na jím v objednávce uvedenou emailovou adresu. V případě, že Kupující tuto změnu odmítne, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 7.  Zboží upravené na míru – sekce „Vlastní design“
  1. Prodávající ve svém internetovém obchodě umožňuje Kupujícímu koupi zboží, které bude Kupujícímu upraveno na míru, a to pomocí online konfigurátoru v sekci „Vlastní design“, kde si Kupující může sám pomoci aktivních prvků vytvořit u vybraných produktů vlastní vzhled a zvolit velikost zboží.
    
  2. U zboží upraveného na míru podle zadání Kupujícího se jedná o dodávku zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, a spotřebitel, resp. Kupující tedy nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na takto upravené zboží ve smyslu odstoupení od smlouvy dle čl. 5. těchto Obchodních podmínek.
 8.  Zboží vyrobené na míru
  1. Prodávající na základě přání Kupujícího může pro Kupujícího zhotovit zboží dle jeho zadání.
    
  2. U zboží vyrobeného na míru podle zadání Kupujícího se jedná o dodávku zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, a spotřebitel, resp. Kupující tedy nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na takto upravené zboží ve smyslu odstoupení od smlouvy dle čl. 5. těchto Obchodních podmínek.
    
  3. V případě uvedeném v tomto článku Všeobecných obchodních podmínek bude objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě Prodávajícího pouze závazným návrhem Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím. Prodávající pak potvrdí přijetí vytvoření objednávky Kupujícím prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení přijetí objednávky není akceptací návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
    
  4. Termín dodání, podmínky dodání, cena a další podmínky u zboží vyrobeného na míru pro Kupujícího budou sjednány individuálně mezi Prodávajícím a Kupujícím před uzavřením Kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dojde odchylně od článku 3.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek až po odsouhlasení těchto podmínek ze strany Kupujícího.
 9. Dodání zboží
  1. Náklady na přepravu zboží, tj. poštovné a balné nese Kupující dle způsobu dopravy, který si zvolil při objednání zboží v objednávkovém formuláři internetového obchodu Prodávajícího.
    
  2. Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím zpravidla odesláno do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy nebo ve lhůtě delší přiměřené povaze objednávky, je-li k odeslání zapotřebí. V případě uzavření smlouvy dle čl. 7 může být tato lhůta prodloužena o 10 dní. V případě zboží dle čl. 8 bude lhůta pro odeslání dohodnuta individuálně před uzavřením smlouvy.
    
  3. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou na místo a za podmínek určených Kupní smlouvou a Kupující je povinen zboží při dodání převzít.
    
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat stav zásilky, nepoškozenost přepravních obalů a v případě jakéhokoliv poškození či jiných objevených závad je o tomto povinen neprodleně informovat přepravce. Pokud poškození obalu zjevně svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
    
  5. Pokud se Kupující dostane do prodlení s převzetím zboží a je nutné zboží doručovat Kupujícímu opakovaně či jiným způsobem než způsobem sjednaným v Kupní smlouvě, pak náklady na toto odlišné či opakované doručování nese Kupující.
    
  6. Prodávající zajišťuje dodání zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Doručení zboží mimo území České republiky může být sjednáno individuálně mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud Kupující vyplní v objednávkovém formuláři adresu mimo území České republiky, nedojde odesláním objednávky dle ustanovení čl. 3. těchto Obchodních podmínek k závaznému návrhu na uzavření Kupní smlouvy a Prodávající není povinen Kupujícímu objednané Zboží dodat.
 10. Práva z vadného plnění
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
    
  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
    
  4. Ustanovení uvedená v čl. 10.3. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
    
  5. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný předmět koupě užívat.
    
  6. Prodávající potvrdí Kupujícímu v písemné formě, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem tohoto uplatněného práva (reklamace), jaký způsob vyřízení Kupující požaduje. Prodávající dále Kupujícímu písemně potvrdí způsob vyřízení reklamace, datum vyřízení reklamace, potvrzení o způsobu případně provedené opravy, době trvání opravy, popř. písemné odůvodnění zamítnutí uplatněného práva (reklamace) Kupujícího. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
    
  7. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 10.1. těchto Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
    
  8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
    
  9. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit na adrese Prodávajícího: Drexiss s.r.o., Italská 704 Milovice 28924, na e-mailové adrese Prodávajícího drexiss@drexiss.vz či telefonicky na +420 702 930 400.
    
  10. Pokud Kupujícímu svědčí práva dle ustanovení § 1923 Občanského zákoníku, (tj. je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny; nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět koupě řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od Kupní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny), pak mu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
    
  11. Další postup Kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění, resp. reklamace Kupujícím, upravuje sekce na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího „Vyřizování reklamací“.
    
  12. Jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Kupující - spotřebitel je oprávněn u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující - podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 11. Další práva a povinnosti
  1. Prodávající je oprávněn doručovat zprávy Kupujícímu na jeho elektronickou e-mailovou adresu.
    
  2. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího zaplacením kupní ceny za zboží.
    
  3. Prodávající ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) informuje Kupujícího, že není vázán žádnými kodexy chování, které by pro něj byly závazné nebo které se zavázal dobrovolně dodržovat.
    
  4. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že podnikatelskou činnost provozuje na základě živnostenského oprávnění. Nad řádným provozováním živnosti vykonává kontrolu ve své působnosti živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů a s tím souvisejících povinností vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele vykonává ve své působnosti dozor Česká obchodní inspekce.
    
  5. Pokud se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, pak se místo neplatného nebo neúčinného ustanovení použije ustanovení, které jeho smyslem a účelem nejvíce odpovídá neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Tímto není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.
    
 12. Řešení sporů a rozhodné právo
  1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vzniklé z Kupní smlouvy nebo s ní související, jakož i právní vztahy vzniklé z neplatnosti smlouvy se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena ustanovení kogentních norem na ochranu spotřebitele, jejichž aplikaci smluvní strany nemohou vyloučit.
    
  2. K řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou příslušné obecné soudy České republiky.
    
  3. Kupující, který je spotřebitelem, má dle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy.
    
  4. Mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, pokud se spor s Prodávajícím nepodařilo vyřešit dohodou. Spotřebitel je oprávněn podat návrh nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
    
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 13. Ochrana osobních údajů
  1. Práva a povinnosti související s ochranou a zpracováním osobních údajů jsou upraveny na internetové adrese Prodávajícího v sekci Ochrana osobních údajů.
    
 14. Cookies a jejich používání
  1. Prodávající při provozu svého Internetového obchodu využívá cookies. Detaily, práva a povinnosti související s ochranou a zpracováním osobních údajů spojenými s cookies jsou upraveny na internetové adrese Prodávajícího v sekci Cookies.